ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI IZVOARELE
 
Loc. Izvoarele, judetul Tulcea, str.Scolii, nr.1, Cod Postal 827105; tel: 0240548794; fax: 0240548792; e-mail: primariaizvoareletl@yahoo.com       

Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016   >>> raport (544) anul 2017 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Izvoarele: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Anexa la hot 6 / 11.02.2013 - IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
2 hotararea nr 20 privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele pe anul 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
3 Hotarare privind delegarea de gestiune prin incredintare directa a serviciului public de alimentare cu apa a comunei Izvoarele , judetul Tulcea: SC Izvoareler SRL 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
4 Hotararea nr 21 privind desemnarea persoanelor imputernicite pentru autorizarea adunarilor publice, marsurilor si mitingurilor, si locurile destinate acestui scop din com Izvoarele, jud Tulcea 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
5 Hotararea nr 1 privind aprobarea organigramei, al nr de posturi si al statelor de functii din aparatul propriu al Consiliului Local Izvoarele 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
6 Hotararea 5 privind revocarea hotararii 2 din 24 ianuarie privind taxele locale 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
7 Hotaraea nr 6 privind IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
8 Hotaraea nr 2 privind IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
9 Hotararea nr 3 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Olteanu Doina pentru tratament medical 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
10 Hotararea nr 4 privind aprobarea functionarii unitatilor de invatamant de pe raza comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2013 - 2014 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
11 H O T A R A R E A Nr. 23 privind transferul ca aport social catre S.C. SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL , Judetul Tulcea a autoturismului DAEWOO, numar de inmatriculare B 02 WSE. 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136960200027-05-2013
12 H O T A R A R E A NR. 21 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 08 aprilie 2013. 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136960200027-05-2013
13 H O T A R A R E A NR.25 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile iunie,iulie si august 2013. 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136960200027-05-2013
14 H O T A R A R E A NR.24 privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 32,3565 ha.pasune izlaz comunal situat in comuna Izvoarele , judetul Tulcea,Tarla 88, Parcela 1895. 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136960200027-05-2013
15 H O T A R A R E A NR.22 privind stabilirea suprafetei de pasune comunala pentru care se va formula cerere de sprijin pe suprafata de la A.P.I.A. pentru anul 2013 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136960200027-05-2013
16 H O T A R A R E A Nr.26 privind aprobarea proiectului “"SIERA 2 - Implementarea la nivelul judetului Tulcea a Sistemului informatic Integrat: Registrul Agricol Electronic 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136960200027-05-2013
17 HOTĂRÂRE Nr. 30 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.35/04.09.2010 privind “ înfiinţarea S.C. SERVICII LOCALE IZVOARELE S.R.L., comuna Izvoarele, judetul Tulcea” 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137323080008-07-2013
18 H O T A R A R E A NR. 27 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 20 mai 2013. 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137323080008-07-2013
19 H O T A R A R E A Nr.__28_ privind stabilirea pretului minim de concesionare prin licitatie publica si aprobarea initierii procedurilor in vederea concesionarii suprafetei de 32,3565 ha. pasune izlaz comunal situat in Tarla 88, Parcela 1895. 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137323080008-07-2013
20 HOTĂRÂREA Nr.30 privind modificarea si completare a HCL nr. 9/29.03.2013, privind “delegarea de gestiune prin încredintare directă a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Izvoarele, judetul Tulcea către S.C. SERVICII LOCALE IZVOARELE S.R.L., judetul Tulcea” 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137323080008-07-2013
21 H O T A R A R E A NR. 31 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 29 iunie 2013. 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137556360004-08-2013
22 H O T A R A R E A nr.32 privind revocarea unor hotarari ale Consiliului local Izvoarele 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137556360004-08-2013
23 H O T A R A R E A nr. 33 privind luarea la cunostinta de catre Consiliul local Izvoarele, judetul Tulcea si aprobare a Hotararii nr.3/24.05.2013 privind aprobarea bilantului contabil si a anexelor la 31.12.2012 la S.C. SERVICII LOCALE IZVOARELE S.R.L., Judetul Tulcea 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137556360004-08-2013
24 HOTARAREA Nr.34 privind modificarea H.C.L. nr.1/24.01.2013 privind aprobarea organigramei, al numărului de posturi, al statelor de funcţii din aparatul propriu al Primăriei comunei Izvoarele şi Serviciilor publice din subordine 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137556360004-08-2013
25 H O T A R A R E A NR. 35 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 26 iulie 2013. 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137729160024-08-2013
26 HOTARAREA nr.38 privind revocarea H.C.L.nr. 23/20.05.2013, privind transferul ca aport social catre S.C. SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL, judetul Tulcea a autoturismului DAEWOO, numar de inmatriculare B- 02- WSE 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137729160024-08-2013
27 H O T A R A R E A nr. 41 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2013. 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
28 H O T A R A R E A NR. 42 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 7 august 2013. 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
29 H O T A R A R E A nr. 43 la proiectul de hotărâre privind aprobarea pretului pentru m.c. de apă potabilă practicat de catre S.C. Servicii Locale Izvoarele S.R.L. în comuna Izvoarele, judeţul Tulcea 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
30 H O T A R A R E A NR. 44 privind aprobarea actualizarii Actului constitutiv al SC. SERVICII LOCALE IZVOARELE S.R.L., comuna Izvoarele, judetul Tulcea, prin completarea Consiliului de administratie. 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
31 HOTARAREA nr. 45 privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului arabil in suprafata de 50,5841 ha apartinand domeniului public al comunei Izvoarele , situat in extravilanul comunei Izvoarele, judetul Tulcea, Tarla 91, parcela 1916,1919,1920,19 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
32 H O T A R A R E A NR. ___47 privind aprobarea inventarierii pajistilor proprietatea comunei Izvoarele si clarificarea din punct de vedere juridic a acestora, in vederea punerii in aplicare a prevederilor O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pen 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138377520007-11-2013
33 H O T A R A R E A NR. 46 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 25 septembrie 2013. 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138377520007-11-2013
34 HOTARAREA nr. 48 privind aprobarea “Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Izvoarele , judetul Tulcea in vederea instalării,intreţinerii, inlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138377520007-11-2013
35 HOTARAREA nr.49 privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2013 – 2014 al comunei Izvoarele, judetul Tulcea 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138377520007-11-2013
36 HOTARAREA nr. 52_ Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Izvoarele, judetul Tulcea in cadrul Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziale Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2013-2014. 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
37 H O T A R A R E A NR. 50 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 31 octombrie 2013. 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
38 H O T A R A R E A nr. 51 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile decembrie 2013,ianuarie si februarie 2014. 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
39 HOTARAREA NR._54______ Privind rectificarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii pe anul 2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
40 H O T A R A R E A Nr. 53 __ Privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pe anul 2013. 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
41 HOTARAREA Privind adoptarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii pe anul 2014 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
42 H O T Ă R Â R E privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2014, reprezentând venituri proprii ale Consiliului local Izvoarele, judeţul Tulcea, pentru anul 2014 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
43 Hotararea_nr_7_bugetul_comunei_Izvoarele 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139388400004-03-2014
44 H O T A R A R E A Nr. 10 privind aprobarea recunoasterii limitelor de vecinatate a comunei Izvoarele, judetul Tulcea cu Unitatea Administrativ Teritoriala Horia. 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139388400004-03-2014
45 HOTARAREA NR.__3__ privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2014. 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139388400004-03-2014
46 HOTARAREA NR.__4__ privind aprobarea recunoasterii limitelor de vecinatate a comunei Izvoarele, judetul Tulcea cu Unitatile Administrativ Teritoriale Nalbant, Frecatei, Valea Teilor si Ciucurova. 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139388400004-03-2014
47 H O T A R A R E A NR. 1 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 19 decembrie 2013. 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139388400004-03-2014
48 HOTĂRÂREA NR.__9__ din 7 februarie 2014 privind aprobarea actului aditional la Contractul de asociere in participatiune nr. 2944/14.10.2010 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139388400004-03-2014
49 HOTARAREA nr. _5___ privind aprobarea procedurilor de adoptare a actelor administrative cu caracter normativ si cele care privesc participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor. 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139388400004-03-2014
50 H O T A R A R E A NR. 2 privind aprobarea functionarii retelei scolare la nivelul comunei Izvoarele, judetul Tulcea , pentru anul scolar 2014-2015. 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139388400004-03-2014
51 H O T Ă R Â R E A nr. .....6...... privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2014, reprezentând venituri proprii ale Consiliului local Izvoarele, judeţul Tulcea, pentru an 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139388400004-03-2014
52 PROCES- VERBAL al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Izvoarele, judetul Tulcea din data de 19 decembrie 2013. 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139388400004-03-2014
53 H O T A R A R E A NR. 12 privind aprobarea organizarii de licitatie publica in vederea concesionarii pajistilor proprietatea publica a comunei Izvoarele, judetul Tulcea, crescatorilor de animale. 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139492080016-03-2014
54 H O T A R A R E A nr. 13 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2014. 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139492080016-03-2014
55 Hotararea nr 14 privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pe anul 2014 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139492080016-03-2014
56 H O T Ă R Â R E A nr. 53 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2015, reprezentând venituri proprii ale Consiliului local Izvoarele, judeţul Tulcea, pentru anul 2015. 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141859440015-12-2014
57 H O T A R A R E A NR 52 privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui CARTOAFA VASILE     2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141859440015-12-2014
58 H O T A R A R E A NR. 53 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 15 decembrie 2014. 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
59 HOTARAREA Nr. 55 Privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele judetul Tulcea. pe anul 2014. 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
60 H O T A R A R E A Nr.__4_ privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 34/26 iulie 2013 privind aprobarea organigramei, al numărului de posturi, al statelor de funcţii din aparatul propriu al Primăriei comunei Izvoarele şi Serviciilor publice din subordine. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142291440003-02-2015
61 Hotararea nr.1 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 27 decembrie 2014. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142274160001-02-2015
62 HOTĂRÂREA nr.___6_ privind asocierea si participarea unităţii administrativ teritoriale Comuna Izvoarele, judetul Tulcea la constituirea Asociatiei Gal DOBROGEA DE NORD VEST 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142274160001-02-2015
63 H O T A R A R E A NR__5___ privind validarea mandatului de consilier local al doamnei STOIAN IONELA 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142274160001-02-2015
64 H O T A R A R E A Nr. 2 privind aprobarea functionarii retelei scolare la nivelul comunei Izvoarele, judetul Tulcea , pentru anul scolar 2015 - 2016. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142274160001-02-2015
65 HOTARAREA NR. 3 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142274160001-02-2015
66 H O T A R A R E A NR. __18__ privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Izvoarele, judetul Tulcea 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143085960006-05-2015
67 H O T A R A R E A NR. __19__ privind aprobarea incheierii Contractului de servicii de siguranta locala cu SC SERVICII LOCAL IZVOARELE S.R.L. din comuna Izvoarele, judetul Tulcea. 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143085960006-05-2015
68 Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local d-nului Iofciu Ion 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143085960006-05-2015
69 H O T A R A R E A NR. __21__ privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a producatorului din sectorul agricol, la nivelul comunei Izvoarele, judetul Tulcea 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143085960006-05-2015
70 H O T A R A R E A NR. _17___ privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 21 martie 2015. 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143085960006-05-2015
71 HOTARAREA nr 23 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local d-nului Iofciu Ion 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143206920020-05-2015
72 H O T A R A R E A NR. 22 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 30 aprilie 2015. 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143206920020-05-2015
73 H O T A R A R E A nr. 25 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2015. 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143206920020-05-2015
74 H O T A R A R E A NR. 24 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei RIZU PARASCHIVA din comuna Izvoarele, Judetul Tulce. 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143206920020-05-2015
75 H O T A R A R E A NR. 26 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 12 mai 2015. 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143448840017-06-2015
76 H O T A R A R E A NR. 28 privind aprobarea bilantului contabil si anxelor la 31.12.2014 la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE, Judetul Tulcea. 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143448840017-06-2015
77 HOTĂRÂREA Nr.27 privind înregistrarea Primăriei comunei Izvoarele, judetul Tulcea în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143448840017-06-2015
78 HOTARAREA nr.__31__ privind aprobarea dreptului de servitute cu titlu gratuit, pentru realizarea accesului pe proprietatea publica in vederea instalarii , intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestor 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
79 HOTARAREA nr.__30__ privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit, in cadrul proiectului RO-NET – a suprafetei de 10 m.p. situata la Scoala din localitatea Iulia,comuna Izvoarele, judetul Tulcea , respectiv pentru drumul de acces , traseul de fibra optica si alimentare cu energie electrica. 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
80 HOTARAREA nr.__32__ privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal – “ Construire Parc panouri fotovoltaice cu record la S.E.N.” satul Iulia, comuna Izvoarele, judetul Tulcea, beneficiar SC AGRO COLOSAL SRL. 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
81 H O T A R A R E A NR.___29__ privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 15 IUNIE 2015. 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
82 H O T A R A R E A NR_ 34 privind inchirierea directa a spatiului in suprafata de 15,84 mp situat in str. Mega Alexandros, ,nr.9, proprietate publica a comunei Izvoarele, judetul Tulcea, catre Compania Nationala POSTA ROMANA S.A. necesare activitatii postale G.E.R Izvoarele. 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143915400010-08-2015
83 H O T A R A R E A NR 33 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 08 iulie 2015. 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143915400010-08-2015
84 H O T A R A R E A NR 35 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei IORGU GHERGHINA 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143915400010-08-2015
85 HOTARAREA NR. __8__ privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145505520010-02-2016
86 H O T A R A R E A Nr.__10__ privind aprobarea bugetului la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE, Judetul Tulcea pentru anul 2016. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145505520010-02-2016
87 H O T A R A R E A NR. _5__ privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 14 ianuarie 2016. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145505520010-02-2016
88 H O T A R A R E A nr. 11 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile martie,aprilie si mai 2016. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145505520010-02-2016
89 HOTĂRÂREA nr.__9_ privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Izvoarele, judetul Tulcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145505520010-02-2016
90 H O T A R A R E A nr.__13___ privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii „ Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Izvoarele, comuna Izvoarele, Judetul Tulcea”. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145548720015-02-2016
91 H O T A R A R E A NR. _12 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 01 februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145548720015-02-2016
92 HOTARAREA NR.__15__ privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar pe anul 2015 a sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent , comuna Izvoarele, judetul Tulcea 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145548720015-02-2016
93 HOTARAREA NR.__14__ privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar pe anul 2015 a sectiunii de functionare , din excedentul bugetar al anului precedent , comuna Izvoarele, judetul Tulcea 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145548720015-02-2016
94 HOTĂRÂREA nr. 20 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar, pentru anul financiar 2015. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
95 H O T A R A R E A NR. 16 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 11 februarie 2016. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
96 HOTARAREA 12. privind modificarea H.C.L. nr.4/26.0L.2015 privind aprobarea organigramei, al numlrului de posturi, al statelor de func{ii din aparatul propriu al Primlriei Izvoarele qi Serviciilor publice din subordinea acestuia 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
97 HOTĂRÂREA Nr._ 21 privind aprobarea contractarii serviciului de intocmire a Planului de Amenajamentului pastoral pentru pajistea permanenta aflata in proprietatea comunei Izvoarele, judetul Tulcea 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
98 HOTĂRÂREA nr. 24 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetatean de onoare” al comunei Izvoarele, judetul Tulcea 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
99 HOTĂRÂREA Nr.__ 22 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii ~ întocmire studiu pedologie şi agrochimic necesar întocmirii amenajamentului pastoral al comunei Izvoarele, judetul Tulcea. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
100 HOTĂRÂREA Nr.__17 privind aprobarea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale şi a numărului estimativ de beneficiari ai ticheteior sociale pentru copiii proveniţi din familii defavorizate pe anul şcolar 2015 – 2016. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
101 H O T A R A R E A Nr.__19__ privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ciobanu Camelia din comuna Izvoarele, Judetul Tulcea. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
102 H O T A R A R E A Nr._18___ privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ciobanu Gheorghe din comuna Izvoarele, Judetul Tulcea. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
103 HOTARAREA nr.46 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016, la nivelul U.A.T. lzvoarele, judetul Tulcea 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145937160031-03-2016
104 HOTARAREA nr.__31___ privind aprobarea realizarii unei retele de telecomunicatii electronice de catre SC INFOMEDIA SRL in localitatea Izvoarele, judetul Tulcea. 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
105 HOTĂRÂREA nr._28_privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea Primariei comunei Izvoarele, judetul Tulcea 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
106 Hotararea nr 27 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 07 martie 2016. 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
107 HOTARAREAnr.__30__ referitoare Ia modificarea Hotărârii Consiliului Locai nr. 18/30 aprilie 2015 privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Izvoarele, judetul Tulcea 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
108 H O T A R A R E A nr. _26___ privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru sedinta din data de 16 aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
109 Hotararea nr 4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
110 Hotararea nr 1 privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
111 Hotararea nr 3 privind constituirea Consiliului local al comunei Izvoarele, judeţul Tulcea. 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
112 Hotararea nr 2 privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
113 Hotararea nr 7 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
114 HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
115 Hotararea nr 6 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 01 iulie 2016. 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
116 Hotararea nr 16 pentru aprobarea raportului privind activitatea S.C. SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL,Judetul Tulcea pentru semestrul I anul 2016. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
117 Hotararea nr 10 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 07 iulie 2016. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
118 Hotararea nr 15 privind acordul de vecinatate al Consiliului local Izvoarele pentru construirea unui gard care se invecineaza cu domeniul public din localitatea Izvoarele cu proprietatea numitului Ciobanu Dumitru. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
119 Hotararea nr 14 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe raza comunei Izvoarele, judetul Tulcea. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
120 Hotararea nr 13 privind imputernicirea primarului comunei Izvoarele, Judetul Tulcea pentru a avea calitatea de membru in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
121 Hotararea nr 12 privind aderarea comunei Izvoarele, Judetul Tulcea la Asociaţia Comunelor din România. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
122 H O T A R A R E A nr.27 privind aprobarea achizitionarii de servicii de asistenta juridica de consultanta si /sau de reprezentare a Unitatii administrativ - teritoriale Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
123 H O T A R A R E A nr.25 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Izvoarele, judetul Tulcea in cadrul Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziale Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2016-2017. 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
124 H O T A R A R E A nr.23 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Izvoarele din data de 06 septembrie 2016. 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
125 HOTARARE A NR. 10 - Organigrama 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
126 HCL ajutor de urgenta Tanase Gigi 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151112880020-11-2017
127 HCL APROBARE COMISIE INVENTARIERE DOMENIUL PUBLIC 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151112880020-11-2017
128 HCL formare profesionala 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151112880020-11-2017
129 HCL PLAN OCUPARE functii publice 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151112880020-11-2017
130 HCL proces verbal sedinta - 15-11-2017 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151112880020-11-2017
131 HCL TRANSFORMARE functie publica DIN DEBUTANT IN ASISTENT 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151112880020-11-2017
132 HCL transformare functie publica vacanta 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151112880020-11-2017
133 HOTARAREA NR. 6 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018. 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
134 HOTĂRÂREA nr.7 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea Primariei comunei Izvoarele, judetul Tulcea,pentru anul 2018. 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
135 H O T A R A R E A Nr._8 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 34/24.10.2016 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
136 HOTARAREA Nr._4 privind modificarea si completarea actului constitutiv al SC SERVICII LOCAL IZVOARELE SRL,comuna Izvoarele, judeţul Tulcea. 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
137 HOTARAREA nr. 5 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale SC SERVICII LOCALE IZVOARELE, pentru anul 2018. 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
138 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al ședintei Consiliului Local Izvoarele din data de 28 decembrie 2017. 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
139 HOTĂRÂREA Nr. 3 privind reluarea activitatii d-nei Iofciu Steliana in functia de administrator al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL,comuna Izvoarele, judetul Tulcea. 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
140 HOTARAREA NR.2 privind rezilierea contractului de închiriere a pășunii comunale nr.1803/07.04.2017 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi doamna Vacarus Ileana. 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
141 HCL 16 - privind aprobarea bilantului contabil si anexelor la 31.12.2017 la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL , Judetul Tulcea. 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
142 H O T A R A R E A Nr.15 privind aprobarea bugetului la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL , Judetul Tulcea pentru anul 2018. 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
143 HOTARAREA Nr.19 privind avizarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii privind ”Serviciului Public de colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Tulcea, inclusiv operarea statiilor de transfer/sortare de la Macin si Delta Dunarii si lungul curier pana la 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
144 H O T A R A R E A NR. 13 privind aprobarea procesului verbal al ședintei Consiliului Local Izvoarele din data de 16 februarie 2018. 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
145 H O T A R A R E A nr. 14 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2018. 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
146 HOTARAREA NR.18 privind rezilierea contractului de închiriere a pășunii comunale nr.1833/07.04.2017 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi domnul FOTEA ION. 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
147 HCL 17 - privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2017 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
148 HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
149 HOTĂRÂREA NR. _24 proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii nr.83/28.12.2017 privind aprobarea formei actualizate a inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei Izvoarele, județul Tulcea. 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
150 HOTARAREA NR. _26 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Izvoarele , jud.Tulcea, aferente familiei ocupaționale „Administrație” precum si reglementarea unor dispozitii referitoare la indemnizatiile 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
151 H O T Ă R Â R EA nr.27 privind aprobarea închirierii păşunilor din proprietatea publica a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
152 HOTARAREA NR.23 privind rezilierea contractului de închiriere a pășunii comunale nr.1778/07.04.2017 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi doamna DASCALU LUCICA . 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
153 HOTARAREA NR. 22 privind rezilierea contractului de închiriere a pășunii comunale nr.1800/07.04.2017 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi domnul TRANULEA CONSTANTIN. 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
154 H O T A R A R E A NR.21 privind aprobarea procesului verbal al ședintei Consiliului Local Izvoarele din data de 28 februarie 2018. 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
155 H O T A R A R E A nr. 20 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru sedinta din data de 30.03. 2018. 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
156 HCL 28 - 2018 aprobare proces verbal sedinta 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152469000026-04-2018
157 HCL 29 - 2018 incheierer exercitiu bugetar 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152469000026-04-2018
158 HCL 30-2018 INCLUDERE DOM PUBLIC ILUMINAT 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152469000026-04-2018
159 HCL 32 - 2018 activitatea sc servicii locale izvoarele srl 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152469000026-04-2018
160 HCL 33 - 2018 reziliere contract inchiriere pasune.Tranulea Elena docx 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152469000026-04-2018
161 HCL 34 - 2018 reziliere contract inchiriere pasune Iordache Anastase Andrei 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152469000026-04-2018
162 HCL 39 - 2018 aprobare amenajament pastoral 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152771400031-05-2018
163 HOTĂRÂREA Nr.40 privind aprobarea contraventiilor si sanctiuni pentru neregulile depistate la sistemul de alimentare cu apa potabila din cadrul SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL. 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152771400031-05-2018
164 H O T A R A R E A NR. 38 privind aprobarea procesului verbal al ședintei Consiliului Local Izvoarele din data de 14 mai 2018. 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152771400031-05-2018
165 H O T A R A R E A nr. 37 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru sedinta din data de 29 mai 2018. 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152771400031-05-2018
166 HCL mandat special 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155173680005-03-2019
167 HCL modificare impozite si taxe locale 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155173680005-03-2019
168 HCL Alegere presedinte de sedinta 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155173680005-03-2019
169 HCL modificare si completare act constitutiv SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155173680005-03-2019
170 HCL proces verbal sedinta 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155173680005-03-2019
171 HCL reziliere contract inchiriere pasune Niculita Ioana 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155173680005-03-2019
172 HCL PROGRAM SALUBRIZARE 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155173680005-03-2019
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Izvoarele - Toate drepturile rezervate